HAZALNUR HASPOLAT ŞAHIS ŞİRKETİ (AMOURE GOLD) KİŞİSEL VERİLERİ KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Hazalnur Haspolat Şahıs şirketi (“AMOURE GOLD”) iş alanındaki önem ve dikkatini kişisel verileri korumak için de kullanmaktadır. Amoure Gold Anayasa’ın 20. Maddesi, 6698 sayılı Kişiseşl Verileri Koruma Kanunu  ve her türlü ikincil dereceden yönetmelik, genelde gibi kişisel verileri düzenlemeye yarayan genel ve özel nitelikli mevzuatın hepsine uyarak kişisel verileri toplar, saklar ve gerektiğinde siler.Amoure Gold bu metni, siz değerli üyeleri, ziyaretçileri ve müşterileri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlamıştır. 6698 sayılı kanun gereğince Hazalnur Haspolat “Veri Sorumlusu” olarak kanun ve mevzuatta bulunan yönergelere uygun şekilde hareket eder.

1-VERİ SORUMLUSU OLARAK İOKİ

Kanunda belirtildiği üzere Hazalnur Haspolat “Veri Sorumlusu ”dur.

2-WWW.AMOUREGOLD.COM VERİLERİ NEDEN İŞLER?

Kuyumculuk alanında çeşitli faaliyetlerde bulunan AMOURE GOLD gerek hukuki yükümlülüklerini yerine getirirken gerekse yaptığı iş ile alakalı verilen hizmet gereğince kişisel verileri depolamak ve işlemek durumundadır. Kişisel verileriniz Hazalnur Haspolat tarafından;

 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
 • 492 Sayılı Harçlar Kanunu
 • 5232 Sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6102 Sayılı Ticaret Kanunu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

Hükümlerine uyum sağlamak ve;

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,

amaçlarıyla kanunda belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3- AMOURE GOLD KİŞİSEL VERİLERİ AKTARMA NEDENLERİ

                Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz firmalara, fabrikalara, mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmesel ilişki kurulan ilgili tarafa, kuryelere, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine aktarılabilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının öngördüğü şekilde yüksek riskli fabrika gibi alanlarda kişilerin sağlık verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla yahut açık rızasıyla işlenebilir, aktarılabilir.

4- KİŞİSEL VERİLER NASIL TOPLANIYOR VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Kişisel verileriniz; Hazalnur Haspolat tarafından kendisi yahut yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar, elektronik ortamalarda yer alan alenileştirilmiş veriler ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Verileriniz tarafımızca yalnızca şu durumlarda işlenmektedir:

• Satış sözleşmesinin kurulması ve ifası,

• Mesafeli satış sözleşmesi yapılabilmesi için kanundan kaynaklanan gerekliliklerin yerine getirilmesi,

• Üyelik sözleşmesinin kurulması,

• Pazarlama Faaliyetlerinin Sürdürülebilmesi,

• Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,

• Satış Sonrası Destek Faaliyetleri,

• Sipariş verdiğiniz ürünlerin tarafınıza gönderim ve teslimi,

• Muhasebe ve finans işleri,

• İletişim faaliyetlerinin devamı,

• Talep ve şikayetlerin takibi,

• Sipariş ve sadakat kart kapsamında kupon hakkı, indirim oluşumu,

• Sadakat kart veya mobil kod verilmesi.

Bu kapsamda; 

İlgili Kişi GrubuAlınan Kişisel veri
PersonelAd-Soyad, Kimlik Bilgileri, Cinsiyet, Uyruk, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres Bilgileri, Kan Grubu, Banka Hesap Bilgileri, Medeni Durum, Askerlik Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Log Kayıtları, Vesikalık Fotoğraf, Sağlık Bilgileri, Sertifikalar, İş Tecrübesi, Referanslar, Aile Durumuna İlişkin Bilgiler
Stajyer/Çalışan AdayıAd-Soyad, Kimlik-Pasaport Bilgileri, Cinsiyet, Uyruk, Ana-Baba Adı, Doğum Yılı, Doğum Yeri, Medeni Durum, Eğitim Bilgisi, İmza, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Vesikalık Fotoğraf, Adres Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri
Tedarikçi Çalışanı/Tedarikçi/  Ad-Soyad, Kimlik Bilgileri, Cinsiyet, Banka Bilgileri, adres, E-posta Adresi, Telefon Numarası, Kişisel Web Adresi, Şirket Bilgileri
MüşteriAd-Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Adres, E-Posta, Konum, Telefon Numarası, Satın Alınan Ürün Bilgisi Verileri
Web Sitesi ÜyesiAd-Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Adres, Telefon Numarası,

tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Amoure Gold’un meşru menfaatleri, kurulan veya kurulacak olan sözleşme hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman Hazalnur Haspolat’a başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, yazılı olarak Amoure Gold’a iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Amoure Gold tarafından reddedilecektir.

Amoure Gold’un işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

HAZALNUR HASPOLAT ŞAHIS ŞİRKETİ(AMOURE GOLD)